LIETUVOS STRAIKBOLO BENDRUOMENĖS (LSB) TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos

  1. Airsoft (straikbolas), toliau tekste "žaidimas"- tai nekomercinis, komandinis, karinis-sportinis žaidimas.
  2. Žaidimo tikslas - kolektyvinis aktyvus poilsis, buvimas gamtoje, bendravimas su bendraminčiais.
  3. Dalyvauti žaidime ar žaidimą stebėti leidžiama tik psichiškai sveikiems, emociškai stabiliems, pilnamečiams asmenims pasirūpinusiems tinkama akių apsauga. Išimtiniais atvejais leidžiama ir nepilnamečiams asmenims, turintiems tėvų ar globėjų raštišką leidimą.
  4. Žaidimo dalyviai, toliau tekste "žaidėjai", buriasi į komandas. Komanda laikomas daugiau nei 3 žaidėjų sambūris, turintis pavadinimą, sistemingai, kaip autonomiškas vienetas, dalyvaujantis žaidimuose, besilaikantis Lietuvos Straikbolo Taisyklių ir bendros žaidimo kultūros. Žaidime taip pat dalyvauja į komandas nesusibūrę žaidėjai, kurie veikia kartu su Žaidime dalyvaujančiomis komandomis arba turi specifinį vaidmenį ar užduotį.

 2. Žaidimo organizavimas

  1. Žaidimas vyksta pagal iš anksto paruoštą ir paskelbtą scenarijų, sutartoje teritorijoje. Nedidelių vietinės reikšmės žaidimų scenarijus gali būti aptariamas betarpiškai prieš žaidimą. Žaidimo tikslai ir eiga, žaidimo pradžia ir pabaiga, žaidimo teritorijos ribos, numatomos scenarijuje arba sutarimu tarp žaidžiančių komandų ar asmenų prieš žaidimo pradžią.
  2. Žaidimo teritorijai nepriklauso bendra stovyklavietė, kuri turi būti iš anksto pažymėta sutartiniais ženklais (rekomenduojama jos perimetrą apjuosti lengvai pastebima juosta) arba jos ribos visiems žaidėjams nurodytos žodžiu.
  3. Žaidimo eigą bei šių taisyklių laikymąsi gali prižiūrėti asmenys - žaidimo teisėjai ar instruktoriai ("game master"), paskirti žaidimo organizatorių arba žaidime dalyvaujančių pusių susitarimu. Instruktorių sprendimai ir nurodymai žaidimo metu yra nesvarstomi.
  4. Pagrindinis žaidimo principas - sąžiningumas. Kiekvienas žaidėjas pajutęs pataikymą, pats prisipažįsta "nukautu".

 3. Žaidimo inventorius

  1. Žaidime naudojami tik airsoft'ui skirtos ginklų imitacijos šaudančios 6  mm plastikiniais specialiai airsoft'ui skirtais šratais (bb).
  2. Žaidimuose būtina laikytis bendrai priimtų inventoriaus tuningo limitų. Bendrieji tuningo limitai priimami Lietuvos airsoft'o bendruomenės narių susitarimu. Kiekvieno žaidimo organizatoriai gali nustatyti kitokius tuningo limitus nei bendrieji, tačiau privalo juos paskelbti kartu su žaidimo scenarijum, ne mažiau nei prieš 7 dienas iki numatytos žaidimo datos.
  3. Žaidime leidžiama naudoti tik nepavojingą pirotechniką. Minų ir granatų pagrindu gali būti naudojama tik laisvoje apyvartoje esanti pramoninės gamybos pirotechnika. Kaip "pažeidžiamasis" komponentas naudojami plastikiniai straikbolo šratai (BB) arba sausi žirniai bei pupos. Galima naudoti savadarbius dūminius užtaisus, išbandžius juos prieš žaidimą ir gavus žaidimo organizatorių arba priešininkų pusės narių (jei nėra konkretaus organizatoriaus) leidimą.
  4. Žaidime leidžiama naudoti šaltųjų ginklų - peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan., imitacijas. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai.

 4. Ekipuotė

  1. Kiekvienas židėjas židimo metu PRIVALO dėvėti apsauginius akinius arba akis apsaugančią kaukę. Žaidėjai nedėvintys akių apsaugos, šalinami iš žaidimo. Kiekvienas žaidėjas, pamatęs žaidimo vietoje žmogų su neapsaugotomis akimis, privalo balsu perspėti kitus žaidėjus ir informuoti apie tai žaidimo organizatorius. Jei tokios galimybės nėra, žaidėjas privalo sustabdyti žaidimą, sušukdamas visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad jo teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.
  2. Žaidime gali būti naudojamas radijo ryšys.
  3. Žaidime neleidžiama dalyvauti apsirengus civiliais drabužiais (džinsais, treningais ir t.t.), nebent tai leidžiama pagal žaidimo scenarijų ar susitarimą tarp žaidžiančių komandų bei žaidėjų.

 5. "Nukautieji"

  1. Žaidėjas laikomas nukautu, jei jį ar jo ekipuotės dalį kliudė bent vienas airsoft'o šratas ar granatos arba minos kaunamoji medžiaga (pupos, žirniai). "Mirtinais" laikomi pataikymai į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.). Pataikymas į ginklą "mirtinu" paprastai nelaikomas, bet gali būti laikoma, kad ginklas sugadintas ir jo naudoti visą likusį žaidimo laiką ar aptartą jo dalį negalima. Pataikymo į ginklą pripažinimas "mirtinu" arba "sugadinusiu ginklą" aptariamas žaidimo scenarijuje arba žaidime dalyvaujančių komandų ir žaidėjų susitarimu.
  2. "Mirtinu" nelaikomas pataikymas šratui atšokus (rikošetavus) nuo sienos, medžių ir kitų kietų paviršių. Straikbolo granatos ar minos "kaunamosios medžiagos" rikošetas laikomas "mirtinu".
  3. "Nukautas" privalo nedelsdamas palikti žaidimo teritoriją ir eiti į iš anksto sutartą vietą ar stovyklavietę. Palikdamas žaidimo teritoriją "nukautasis" privalo ant galvos, rankos ar ginklo užsirišti ryškios spalvos raištį. Atskirų žaidimų metu gali būti sutariama, kad "nukautasis" iš žaidimo pasišalina iškėlęs ginklą virš galvos. Taip pasitraukia ir žaidėjai, neturintys arba praradę raištį. Jeigu scenarijus ar išankstinis susitarimas to nedraudžia, "nukautasis", prieš palikdamas žaidimą, gali balsu sušukti, kad yra "nukautas".
  4. "Nukautasis" nedalyvauja žaidime iki jo pabaigos arba iš anksto scenarijuje numatytą arba dalyvaujančių komandų ir žaidėjų sutartą laiko tarpą.

 6. Belaisviai

  1. Žaidėjas žaidimo metu gali būti "paimtas į nelaisvę". Konkrečios paėmimo į nelaisvę sąlygos turi būti išdėstytos žaidimo scenarijuje ar aptartos komandų ir žaidėjų prieš žaidimą.
  2. Prieš belaisvius griežtai draudžiama naudoti fizinį ar psichologinį smurtą, atiminėti ginklus, amuniciją, ekipuotę ir pan.. Paimtas į nelaisvę žaidėjas privalo iš ginklo išimti dėtuvę.

 7. "Civiliai"

  1. "Civiliais" vadinami asmenys atvykę į žaidimo vietą kartu su žaidėjais, tačiau žaidime nedalyvaujantys - žaidėjų sutuoktiniai, vaikai, draugės ar draugai, žurnalistai, fotografai ar kino operatoriai, taip pat asmenys atsitiktinai patekę į žaidimo teritoriją - vietiniai gyventojai, turistai ir pan..
  2. Kartu su žaidėjais atvykę "civiliai" žaidimo metu neturi būti žaidimo teritorijoje. Žaidėjų sutarimu buvimas žaidimo teritorijoje gali būti leistas tik "civiliui" užsirišus sutartus skiriamuosius ženklus arba apsivilkus ryškią liemenę bei užtikrinus akių apsaugą.
  3. Su turistais, vietiniais gyventojais, grybautojais, uogautojais ar kitais asmenimis, atsitiktinai patekusiais į žaidimo vietą, būtina elgtis mandagiai, neutraliai, jokiu būdu neprovokuojant konflikto. Visi nesutrimai, kilę tarp žaidėjų ir tokių asmenų, išsprendžiami derybų ir susitarimų būdu.

 8. Draudimai

  1. Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kontaktas tarp priešingų pusių žaidėjų. žaidėjas, panaudojęs žaidimo metu fizinio smurto veiksmus prieš kitą žaidėją ar "civilį", šalinamas iš visų tos dienos žaidimų. Jo elgesys bei tolesnis dalyvavimas žaidimuose bei Lietuvos straikbolo bendruomenės veikoje svarstomas viešai.
  2. Draudžiami bet kokie "santykių aiškinimaisi" tarp žaidėjų žaidimo metu. Žaidėjams susiginčijus iš žaidimo šalinami visi dalyvavę ginče žaidėjai. Leidžiama diskutuoti žaidimo klausimais tik stovykloje po žaidimo arba "nukautųjų teritorijoje", atbūnant nustatytą grįžimui į žaidimą laiką.
  3. "Nukautajam" draudžiama perduoti kitam žaidėjui savo ginklą, amuniciją ar šaudmenų atsargas, bendrauti su tebežaidžiančiais žaidėjais, perdavinėti bet kokias žinias apie priešininkus ar žaidimo eigą. Ginklo, amunicijos ar šaudmenų atsargų perdavimas gali būti leistas, jei tai yra numatyta scenarijuje ar susitarta tarp žaidžiančių komandų bei komandoms nepriklausančių žaidėjų.
  4. Griežtai draudžiama šaudyti į žaidimo teisėją ar instruktorių ("game master"), žaidimo metu su juo ginčytis, nevykdyti nurodymų, jam trukdyti.
  5. Griežtai draudžiama šaudyti į "nukautuosius" ryšinčius skiriamuosius raiščius ar išeinančius iš žaidimo pakeltu virš galvos ginklu. Draudžiama šaudyti stovyklavietėje ar esant šalia asmenims be apsauginių akinių. Griežtai draudžiama šaudyti į "civilius", gąsdinti juos ginklais ar provokuoti.
  6. Draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma.
  7. Draudžiama tyčia taikytis bei šaudyti į priešininko galvą ir neapsaugotas kūno vietas, jei yra galimybė pataikyti į korpusą ar kitą apsaugotą kūno vietą.
  8. Draudžiama naudoti pirotechniką, kai žaidimo vietoje yra didelis gaisringumo pavojus.
  9. Griežtai draudžiama imti į rankas, bandyti numesti ar nuspirti nuo savęs uždegtas petardas, straikbolo granatas ar kitą pirotechniką. Nukirpti straikbolo minų atotampas yra leidžiama, tačiau draudžiama nukenksmintas straikbolo minas liesti, ardyti ar bandyti išsinešti su savim. Draudžiama imti į rankas nesprogusias airsoft granatas ar minas.
  10. Draudžiama klausytis ar trukdyti priešininko radijo ryšio pokalbiams. Draudimas klausytis radijo ryšio pokalbių gali būti panaikintas, jei taip nurodyta žaidimo scenarijuje arba taip sutarė žaidėjai. Draudimas trukdyti radijo ryšį galioja visada.
  11. Draudžiama naudoti radijo ryšio stotis dirbančias kituose nei CB ir PMR446 diapazonuose. Šis draudimas negalioja svečiams iš užsienio valstybių, kuriose yra nustatyti kiti belicenzinio / nelicenzinio radijo ryšio diapazonai.
  12. Draudžiama dalyvauti žaidime asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų.
  13. Žaidimų metu, draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, nebent organizatorius nurodo kitaip.
 9. Baigiamosios nuostatos

  1. Šios taisyklės yra bendros ir jų būtina laikytis visų Lietuvoje organizuojamų žaidimų metų, jeigu žaidimo organizatoriai nenusprendžia kitaip. Jei organizatoriai nusprendžia, kad konkrečiame jų organizuojamame žaidime nebus laikomasi kurios nors iš šiose taisyklėse numatytos nuostatos, ar kuri nors situacija bus reglamentuojama kitaip nei šiose taisyklėse nustatyta, jie privalo apie tai paskelbti kartu su žaidimo scenarijum, ne mažiau nei prieš 7 dienas iki numatytos žaidimo datos.

 10. Komandų registravimo tvarka

  Privalo būti pateikti šie duomenys:
  a ) komandos vieninga uniforma, skiriamieji ženklai, vėliava, ginkluotė, jei komanda rekonstruoja realią kovinę ar parakovinę formaciją - trumpa tos formacijos istorija, ideologija, žymiausi veikėjai, dažniausiai naudotos ginkluotės tipai;

  b ) visų komandos narių ir kandidatų vardai arba slapyvardžiai (nick'ai) amžius, ginkluotė ir tiuningai; (Komandą sudaro ne mažiau nei keturi pilnamečiai asmenys)

  c ) kiekvieno komandos nario ar kandidato nuotrauka (aiškiai matomas veidas)

  d ) pagamintas ir Nufotografuotas komandos skiriamasis ženklas ar antsiuvas.

  e ) miestas

  Komanda atsako už tai, kad visą jos dalyvavimo LSB veikloje laiką būtų skelbiami ir atnaujinami ankstesniame punkte nurodyti duomenys, narių ir kandidatų nuotraukos, duomenys apie dukterinių komandų sukūrimą, komandos koncepcijos pasikeitimus, kita svarbi informacija.