LŠF etikos kodeksas

Lietuvos šratasvydžio federacijos etikos kodeksas

 

I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kodekso paskirtis.

1.1. Lietuvos šratasvydžio federacjos (toliau – LŠF) etikos kodeksas (toliau – kodeksas) nustato pagrindines Lietuvos šratasvydžio federacijos etikos taisykles bei principus ir reglamentuoja LŠF nario elgesį vykdant ūkinę veiklą bei elgesį, susijusį su sportine, komunikacine veikla ir LŠF nario vardu.

1.2. Šiuo kodeksu siekiama, kad narys savo elgesiu, drausme, kultūra ir bendravimu būtų pavyzdžiu Lietuvos šratasvydžio žaidėjams

1.3. Esant pagrindui, Etikos komisija įsipareigoja svarstyti ir įvertinti narių (ir jų įgaliotų atstovų) elgesį, vadovaudamasi etikos normomis ir teisės aktais. 

 

2. Kodekso taikymas.

2.1. Šis kodeksas taikomas visiems LŠF nariams (fiziniams asmenims, juridiniams asmenims ir jų įgaliotiems atstovams) (toliau vadinami – nariais). Atsakomybė pagal šį kodeksą taikoma tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims, o taip pat juridinių asmenų atstovams, kai atstovo padarytas etikos pažeidimas yra asmeninio pobūdžio. 

 

II PAGRINDINIAI LŠF NARIŲ VEIKLOS IR ELGESIO PRINCIPAI 

 

3. Sąžiningumas ir nepriekaištingas elgesys

3.1. LŠF narių garbė ir sąžiningumas yra tradicinės vertybės, kurių laikymasis yra LŠF nario pareiga. 

3.2. Nariai visada privalo: 

3.2.1. saugoti ir nediskriminuoti šratasvydžio gero vardo visuomenės akyse

3.2.1.1. šratasvydžio įrangą (toliau vadinama - įranga) naudoti tik tam skirtoje vietoje, tam skirtu metu;

3.2.1.2. nedemonstruoti ir nenaudoti įrangos viešoje vietoje;

3.2.1.3. užtikrinti, kad šratasvydžio įranga nebūtų prieinama kitiems asmenims;

3.2.1.4. nenaudoti šratasvydžio įrangos siekiant padaryti įtaką kitiems žmonėms;

3.2.1.5. šratasvydžio veikla (žaidimais, treniruotėmis, įrangos bandymu) užsiimti tik teritorijose, gavus sąvininko leidimą,o taip pat tinkamai informavus teisėsaugos institucijas, bei vietinę bendruomenę;

3.2.2. saugoti garbę ir orumą,

3.2.3. elgtis sąžiningai, mandagiai ir garbingai;

3.2.3.1. neskatinti ir netoleruoti konfliktinių situacijų, kilusius nesutarimus spręsti diplomatiškai;

3.2.3.2. netoleruoti teisės aktų, taisyklių, etikos kodekso, saugumo ir higienos normų pažeidimų, sudrausminti pažeidėjus, apie pažeidimus pranešti renginio organizatoriui, ar LŠF atstovui

3.2.3.3. renginyje dalyvauti blaiviam, neapsvaigusiam nuo narkotinių medžiagų;

3.2.3.4. išlaikyti šaltą protą, neleisti emocijoms įtakoti sprendimų priėmimo;

3.2.3.5. Gerbti kiekvieną šratasvydžio veiklos dalyvį, neatsižvelgiant į jo lytį, rasę, religiją ar pažiūras.

3.2.4. pateikti teisingą informaciją Federacijai jos nariams ir kitiems šratasvydžio žaidėjams

3.2.4.1. žaidėjo anketoje;

3.2.4.2. registracijoje į renginius;

3.2.4.3. informuojant apie renginius;

3.2.4.4. perkant/parduodant įrangą;

3.2.4.5. kitam žaidėjui paprašius pasakyti savo šaukinį;

3.2.4.6. Federacijai prašant pateikti informaciją susijusią su nusižengimų tyrimu;

3.2.5 Laikytis LŠF šratasvydžio ir kitų taisyklių bei tvarkų.

 

4. Lojalumas LŠF

4.1. Nariai negali vykdyti LŠF diskredituojančios veiklos, nebent tokiais veiksmais atskleidžiami šiame kodekse apibrėžti pažeidimai. 

4.2. Nariai privalo vykdyti LŠF priimtus sprendimus (nutarimus), LŠF ar atskiriems jos organams pareikalavus, pateikti visus būtinus paaiškinimus ir duomenis, reikalingus Federacijos funkcijoms vykdyti. 

4.3. Etikos pažeidimo iškėlimas nariui (jo atstovui) įpareigoja jį stebėti bylos nagrinėjimo eigą, taip pat nedelsiant raštu informuoti Komisiją apie savo elektroninio pašto adreso, telefono numerio ar kitos elektroninio ryšio priemonės pasikeitimą. 

4.4. Narys, gavęs Etikos komisijos prašymą, privalo jai pateikti prašomus įrodymus. Prašomų įrodymų nepateikimas gali būti pripažintas esminiu nario pareigų pažeidimu.

 

5. Sankcijos už kodekso pažeidimus

5.1. Pranešimus (skundus) dėl Etikos kodekso pažeidimų svarsto Etikos komisija. Etikos pažeidimo nagrinėjimo tvarką tvirtina LŠF valdyba.

5.2. Etikos komisija galimą pažeidimą išnagrinėja per 15 dienų nuo pranešimo gavimo.

5.3. Už Etikos kodekso nuostatų pažeidimus Etikos komisijos sprendimu Nariui gali būti taikomos šios sankcijos:

5.3.1. žodinis įspėjimas; 

5.3.2. Papeikimas, skelbiant apie tai viešai 1 metus; 

5.3.3. Laikinas draudimas dalyvauti renginiuose;

5.3.4. Piniginės baudos;

5.3.5. Narystės Lietuvos šratasvaidžio federacijoje sustabdymas.

5.4. Etikos komisijos sprendimai gali būti skundžiami per trisdešimt dienų nuo komisijos sprendimo paskelbimo dienos. 

 

6. Etikos komisija

6.1. Etikos komisija sudaryta iš 5 Federacijos narių. Etikos komisijos nariai skiriami Federacijos valdybos narių sprendimu.

6.2. Komisijos pranešimai ir posėdžio protokolai skelbiami prieinami kiekvienam nariui, Federacijos komunikacijos erdvėje.

 

III BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Kodekso įsigaliojimas ir taikymas

7.1. Šis kodeksas įsigalioja nuo jo patvirtinimo visuotiniame Federacijos narių susirinkime.

7.2. Etikos kodeksą tvirtina, keičia ir/ar papildo Visuotinis narių susirinkimas.

7.3. Su šiuo Etikos kodeksu privalo susipažinti visi LŠF nariai.

7.4. Laikytis šio Kodekso nuostatų yra kiekvieno Federacijos nario pareiga ir garbės reikalas.