„JUODAS VILKAS“ ORGANIZUOJAMŲ ŽAIDIMŲ TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 

Žaidimo tikslas - kolektyvinis aktyvus poilsis, buvimas gamtoje, bendravimas su bendraminčiais.

Dalyvauti žaidime ar žaidimą stebėti leidžiama tik psichiškai sveikiems, emociškai stabiliems, pilnamečiams asmenims pasirūpinusiems tinkama akių apsauga. Išimtiniais atvejais leidžiama ir nepilnamečiams asmenims, turintiems tėvų ar globėjų raštišką leidimą.

Kiekvieno žaidimo specifinės taisyklės paskelbiamos instruktažo metu žaidimo pradžioje. „Juodas vilkas“ turi teisę koreguoti žaidimo taisykles žaidimo eigoje.

Kiekvienas žaidimo dalyvis yra pats atsakingas už savo žaidimo inventoriaus bei kitų asmeninių daiktų saugumą.

Žaidėjai, naudojantys organizatorių nuomotą arba skolintą inventorių, yra atsakingi už šio inventoriaus sugadinimą ar praradimą ir privalo atlyginti žalą.

Kiekvienas žaidėjas teisiškai bei finansiškai atsako už savo veiksmus bei žodžius ir organizatoriams jokių pretenzijų nereikš, jeigu:

  • žaidimo eigoje patirs traumą ar kitaip susižeis (pvz.: dėl reljefo nelygumų susilaužys koją);

organizatorių bus pašalintas kilus įtarimui, jog dalyvis yra apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;

  • bus pašalintas organizatoriams pastebėjus žaidėją, besielgiantį agresyviai ar kitaip trukdantį žaidimo eigą ar keliantį pavojų kitiems dalyviams ir aplinkai, kurioje žaidžiama;

bus įspėtas organizatoriams pastebėjus žaidėją vartojantį necenzūrinius ar kitokio pobūdžio įžeidžiančius žodžius, išsakytus žaidimo metu praeiviams ir/ar dalyviams. Veiksmui kartojantis, žaidėjas bus pašalintas iš žaidimo.

Organizatoriai turi teisę pašalinti iš žaidimo tokius asmenis be išankstinio perspėjimo bei reikalauti atlyginti dėl 4. punkte  išvardintų žaidėjo veiksmų patirtus finansinius nuostolius.

Jeigu asmuo yra nepilnametis, už jo veiksmus atsako jo tėvai.

Pašalintam arba pačiam pasitraukusiam iš žaidimo žaidėjui žaidimo mokestis negrąžinamas.

 

 

Žaidimo organizavimas

 

 Žaidimas vyksta pagal iš anksto paruoštą ir paskelbtą scenarijų, sutartoje teritorijoje. Nedidelių vietinės reikšmės žaidimų scenarijus gali būti aptariamas betarpiškai prieš žaidimą. Žaidimo tikslai ir eiga, žaidimo pradžia ir pabaiga, žaidimo teritorijos ribos, numatomos scenarijuje.

Žaidimo eigą bei šių taisyklių laikymąsi prižiūri „Juodas vilkas“ paskirti asmenys - žaidimo teisėjai ar instruktoriai ("game master"). Instruktorių sprendimai ir nurodymai žaidimo metu yra nesvarstomi.

Pagrindinis žaidimo principas - sąžiningumas. Kiekvienas žaidėjas pajutęs pataikymą, pats prisipažįsta "nukautu".

 

Žaidimo inventorius

 

Žaidime naudojami tik airsoft'ui skirtos ginklų imitacijos šaudančios 6 mm plastikiniais specialiai airsoft'ui skirtais šratais (bbs).

Žaidimuose būtina laikytis bendrai priimtų inventoriaus tuningo limitų.

Žaidime leidžiama naudoti tik nepavojingą pirotechniką. Minų ir granatų pagrindu gali būti naudojama tik laisvoje apyvartoje esanti pramoninės gamybos pirotechnika (leidžiama naudoti iki 2klasės užtaisai).Kaip "pažeidžiamasis" komponentas naudojami plastikiniai straikbolo šratai (BBS) arba sausi žirniai.

Žaidime leidžiama naudoti šaltųjų ginklų - peilių, durtuvų, kastuvėlių ir pan., gumines imitacijas. Imitacija negali turėti aštrių briaunų bei kelti pavojaus kitų žaidėjų sveikatai.

 

Ekipuotė

 

Kiekvienas žaidėjas žaidimo metu PRIVALO dėvėti apsauginius akinius arba akis apsaugančią kaukę. Žaidėjai nedėvintys akių apsaugos, šalinami iš žaidimo. Kiekvienas žaidėjas, pamatęs žaidimo vietoje žmogų su neapsaugotomis akimis, privalo balsu perspėti kitus žaidėjus ir informuoti apie tai žaidimo organizatorius. Jei tokios galimybės nėra, žaidėjas privalo sustabdyti žaidimą, sušukdamas visiems žaidėjams suprantama kalba, kad žaidimas stabdomas dėl to, kad jo teritorijoje yra asmenų, kuriems gali grėsti realus pavojus. Žaidėjai, naudojantys abejotinos kokybės apsauginius akinius patys prisiima visą atsakomybę dėl galimų traumų.

Žaidime naudojamas radijo ryšys. Žaidėjas turi turėti, (bet neprivalo) radijo stotelę už užprogramuotais 8 PRM kanalais.

Už savo ekipuotę žaidėjas atsako pats.

 

"Nukautieji"

 

Žaidėjas laikomas nukautu, jei jį ar jo ekipuotės dalį kliudė bent vienas airsoft'o šratas ar granatos arba minos kaunamoji medžiaga (bbs, žirniai). "Mirtinais" laikomi pataikymai į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.). Pataikymas į ginklą "mirtinu" nelaikomas, bet laikoma, kad ginklas sugadintas ir jo naudoti iki atgijimo negalima. Neturint atsarginio ginklo, žaidėjas laikomas nukautu ir naudojasi mediko taisykle.

"Mirtinu" laikomas pataikymas šratui ir granatos ar minos "kaunamosios medžiagos" atšokus (rikošetavus) nuo sienos, medžių ir kitų kietų paviršių.

"Nukautas" privalo 3 minutes kviestis mediko ir laikui pasibaigus palikti žaidimo teritoriją ir eiti į iš anksto sutartą vietą. Palikdamas žaidimo teritoriją "nukautasis" privalo užsidėti oranžinę liemenę.

Granatos ar minos "kaunamosios medžiagos" pataikymas į bet kurią kūno ar ekipuotės vietą (apsauginius akinius, aprangą, batus ir t.t.) laikomas mirtinu. Žaidėjas iš karto užsideda oranžinę liemenę ir juda į iš anksto sutartą atgijimo vietą.

"Nukautasis" nedalyvauja žaidime iki scenarijuje numatytą laiko tarpą iki atgijimo.

 

Šaudymo taisyklė

 

Visiems žaidėjams, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. leidžiama šaudyti pastato viduje Tik Pavieniu rėžimu. Tačiau minimalus atstumas iki taikinio turi būti ne mažesnis nei 5 m. Jei atstumas yra mažesnis - šaudyti pastato viduje draudžiama.

Iš pastato vidaus į išorę šaudyti leidžiama karabinu (2 klasės ginklas) turėtojams (pavieniu rėžimu), o kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas galimas tik pro išorinę pastato šaudymo angą, t.y. langą, duris ar skylę sienoje iškišus nemažiau nei trečdalį ginklo bei yra laikomasi saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui.

Pastato antrame aukšte šaudymas galimas visų ginklų turėtojams. Šaudant iš gilumos privaloma įsitikinti, kad prieš šaudančio vamzdį netikėtai neišlys priešininkas ir nebus sukelta traumų.

Šaudymas iš pastato gilumos į išorę yra leidžiamas tik tiems, kurių ginklo greitis neviršija 130 m/s. (tik pavieniu rėžimu), laikantis saugaus atstumo taikomo savo klasės ginklui. Jei šaudoma tik vizualiai matant taikinį, t.y. iškišus ginklą per pastato angą ar iš už kampo nematant priešo, šaudyti griežtai draudžiama.

Kulkosvaidininkams ir snaiperiams šaudymas pastato viduje yra draudžiamas, o leidžiamas tik su turimu pistoletu ar shotgun, arba turint papildomą ginklą iki 130 m/s.

Angaruose/garažuose/tuneliuose, kuriuos sudaro dvi sienos ir stogas, o ne atskiri kambariai ar patalpos, galioja žaidimo ne pastatuose taisyklės.

Atvejai, kuomet susitinka du žaidėjai su besitaikančiais ginklais ir atstumai nėra saugūs šauti vienas į kitą. Abu žaidėjai traktuojami kaip nukauti ir vadovaujasi mediko taisyklėmis. Jei situacija yra tokia pat, tačiau vienas iš žaidėjų yra su pistoletu (1 klasės) o kitas su karabinu (2 klasės), tai žaidėjas su karabinu traktuojamas nukautu, nes žaidėjui su pistoletu saugaus atstumo taisyklės leidžia šaudyti.

Atvejai, kuomet vienas žaidėjas stovi nugara ir “skaičiuoja paukščius”, o kitas žaidėjas iš nugaros prieina tyliai su karabinu ir saugus atstumas neleidžia šauti ( t.y. atstumas mažesnis nei 5 metrai ), žaidėjas, skaičiuojantis paukščius, traktuojamas nukautu ir vadovaujasi medicinos taisykle.

PIF PAF, BANG BAN ir t.t taisyklė negalioja

 

Mediko Taisyklė

 

Pirmą kartą nukautas žaidėjas privalo užsivilkti oranžinę liemenę ir 3 minutes kviesti mediką. Medikas, tai kiekvienas gyvas skyriaus karys, turintis gydymo priemones ( žaidybinis pleistras, bintas). Žaidėjai nukauti peiliu, granata, mina ar kita pirotechnika žūsta iškart ir vyksta į iš anksto numatytą atgijimo zoną.

Pagydytas žaidėjas žaidžia iki kito nukovimo, tuomet eina į iš anksto numatytą atgijimo zoną.

Jei išpakuojamas pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nebenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Jei naujo pleistro žaidėjas nebeturi, tuomet žaidėjas nukraujuoja ir po 5 minučių keliauja į „mertviaką“.

Jei išpakuojamas bintas ar pleistras susigadino, jis laikomas sugadinta bei nenaudojama med. priemone ir reikia naudoti naują. Bintas ar pleistras privalo būti naudojamas ant galvos, šalmo, kepurės, panamos ir t.t. ir būti aiškiai matomas.

Priemonės (žaidybinis pleistras, bintas) gali būti perimamos iš nukauto žaidėjo (t.y. jei nukautas priešiškos komandos žaidėjas kviečiasi mediko, iki kol jis nukraujuos galima prieiti prie žaidėjo ir paprašyti atiduoti žaidybinius pleistrus. Žaidėjas privalo juos atiduoti).

 

Airsofto (Straikbolo) granatos ir dūminiai užtaisai

 

Žaidimo metu naudojamas toks kiekis žaidybinių granatų, kiek talpinama į savo amunicinės liemenės ar diržo dėkliukus („paučus“).

Leidžiama naudoti granatas su „ŽUKI“, CORSAR 4 užtaisu arba atitinkančio galingumo kito gamintojo petardomis ( galingumas iki 1 g sprogstamosios medžiagos).

Žaidėjas gali naudoti TIK pramoninės gamybos dūminius užtaisus.

Granatos naikinimo spindulys lauke yra 5 m, o pastatuose naikina visus patalpoje esančius žaidėjus. Spintos, sofos, atraminės pastato kolonos ir kiti daiktai, išskyrus solidžių vientisų betoninių sienų, nėra laikomi priedanga. Išvengti į patalpą įmestos granatos sunaikinimo galima tik perbėgus į kitą pastate esančią patalpą. Apkase esantys kariai laikomi nukautais tik, jei granata įkrito į apkasą, kuriame taip pat galioja ir 5 m spindulio taisyklė.

Granatų ir dūminių užtaisų naudojimas gali būti draudžiamas organizatorių

 

"Civiliai"

 

"Civiliais" vadinami asmenys atvykę į žaidimo vietą kartu su žaidėjais, tačiau žaidime nedalyvaujantys - žaidėjų sutuoktiniai, vaikai, draugės ar draugai, žurnalistai, fotografai ar kino operatoriai, taip pat asmenys atsitiktinai patekę į žaidimo teritoriją - vietiniai gyventojai, turistai ir pan.

Kartu su žaidėjais atvykę "civiliai" žaidimo metu neturi būti žaidimo teritorijoje. Žaidėjų sutarimu buvimas žaidimo teritorijoje gali būti leistas tik "civiliui" užsirišus sutartus skiriamuosius ženklus arba apsivilkus ryškią geltonos spalvos liemenę bei užtikrinus akių apsaugą.

Su turistais, vietiniais gyventojais, grybautojais, uogautojais ar kitais asmenimis, atsitiktinai patekusiais į žaidimo vietą, būtina elgtis mandagiai, neutraliai, jokiu būdu neprovokuojant konflikto. Visi nesutrimai, kilę tarp žaidėjų ir tokių asmenų, išsprendžiami derybų ir susitarimų būdu.

 

Draudimai

 

Žaidime draudžiamas bet koks fizinis kontaktas tarp priešingų pusių žaidėjų. žaidėjas, panaudojęs žaidimo metu fizinio smurto veiksmus prieš kitą žaidėją ar "civilį", šalinamas iš visų tos dienos žaidimų. Jo elgesys bei tolesnis dalyvavimas kituose „Juodo vilko“ žaidimuose bei Lietuvos straikbolo bendruomenės veikoje svarstomas viešai. Draudžiami bet kokie "santykių aiškinimaisi" tarp žaidėjų žaidimo metu. Žaidėjams susiginčijus kviečiami organizatoriai, kurie sprendžia iškilusį konfliktą. Nepavykus iš žaidimo šalinami visi dalyvavę ginče žaidėjai.

"Nukautajam" draudžiama perduoti kitam žaidėjui savo ginklą, amuniciją ar šaudmenų atsargas, bendrauti su tebežaidžiančiais žaidėjais, perdavinėti bet kokias žinias apie priešininkus ar žaidimo eigą. Ginklo, amunicijos ar šaudmenų atsargų perdavimas gali būti leistas, jei tai yra numatyta scenarijuje ar susitarta tarp žaidžiančių komandų bei komandoms nepriklausančių žaidėjų.

Griežtai draudžiama šaudyti į žaidimo teisėją ar instruktorių ("game master"), žaidimo metu su juo ginčytis, nevykdyti nurodymų, jam trukdyti.

Griežtai draudžiama šaudyti į "nukautuosius" užsidėjusius oranžinės spalvos liemenes. Draudžiama šaudyti atgijimo vietose ar esant šalia asmenims be apsauginių akinių. Griežtai draudžiama šaudyti į "civilius", gąsdinti juos ginklais ar provokuoti.

Draudžiama akla ugnis, kai šaudoma iš už priedangos iškišus ginklą ir nematant į ką yra šaudoma.

Draudžiama tyčia taikytis bei šaudyti į priešininko galvą ir neapsaugotas kūno vietas, jei yra galimybė pataikyti į korpusą ar kitą apsaugotą kūno vietą.

Draudžiama naudoti pirotechniką, kai žaidimo vietoje yra didelis gaisringumo pavojus.

Griežtai draudžiama imti į rankas, bandyti numesti ar nuspirti nuo savęs uždegtas petardas, straikbolo granatas ar kitą pirotechniką. Nukirpti straikbolo minų atotampas yra leidžiama, tačiau draudžiama nukenksmintas straikbolo minas liesti, ardyti ar bandyti išsinešti su savimi. Draudžiama imti į rankas nesprogusias airsoft granatas ar minas.

Draudžiama klausytis ar trukdyti priešininko radijo ryšio pokalbiams. Draudimas klausytis radijo ryšio pokalbių gali būti panaikintas, jei taip nurodyta žaidimo scenarijuje. Draudimas trukdyti radijo ryšį galioja visada.

Draudžiama naudoti radijo ryšio stotis dirbančias kituose nei CB ir PMR446 diapazonuose..

Draudžiama dalyvauti žaidime asmenims apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų svaiginančių medžiagų.

Žaidimų metu, draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus.

 

Baigiamosios nuostatos

 

Šios taisyklės yra „Juodo vilko“ sukurtos pagal Lietuvos bendrąsias straikbolo taisykles ir jų būtina laikytis visų „Juodo vilko“ organizuojamų žaidimų metų. Jei „Juodas vilkas“ nusprendžia, kad konkrečiame jų organizuojamame žaidime nebus laikomasi, kurios nors iš šiose taisyklėse numatytos nuostatos, ar kuri nors situacija bus reglamentuojama kitaip nei šiose taisyklėse nustatyta, jie privalo apie tai paskelbti kartu su žaidimo scenarijumi.