SEKTOR 13: the day after tomorrow

PRADŽIA
2020-06-26 09:00
PABAIGA
2020-06-28 12:00
ORGANIZATORIAI
ŽAIDIMO TIPAS
50% LARP, 30% milsim, 20% economy
KAINA
40-70 EUR
Užsiregistravusių žaidėjų
109
Patvirtintų
109
Apmokėjusių
109

Žaidybinės pusės

RENGINIO APRAŠYMAS

21 diena po laboratorijos incidento, kažkur SEKTORIUJE - 13.

Nemažo pločio įėjimas buvo užkaltas viskuo, kas pakliuvo po ranka - medinėm lentom, senovine furnitūra, stambesnėm šakom - atrodė kiek juokingai ir skubotai suręstas statinys, bet puikiausiai saugojo šios vietos gyventojus. Virš šios barikados buvo palikta nedidelė anga. Prie angos buvo prisispaudęs jaunuolio veidas, kuris stebėjo lauką. 

- Saulė jai tuoj dings už medžių, - negarsiai šuktelėjo jaunuolis, kiek suktelėjęs galvą į slaptavietės vidų.

- Lipk žemėn, nėr ten ko spoksoti, - pasakė kiek žilstelėjęs vyrukas, žibtelėjęs žiebtuvėliu, kad prisidegtų pypkę, - turim dar kartą aptarti veiksmų planą, jeigu kas ateitų naktį.

Pypkės dūmai pradėjo kilti į orą ir pasklido po slaptavietę, žilstelėjęs vyrukas uždegė žibalinę lempą, stovinčią slaptavietės viduryje. Kaip tik tuo metu, paskutinis saulės spindulys slystelėjo pajuodusiom slaptavietės lubom ir dingo. Aplink žibalinę lempą susėdo šeši žmonės. Žilstelėjęs vyrukas, išpūtė tabako kamuolį ir giliai įkvėpė:

- Pasikartosiu, prieš pora dienų lankydamas turgų sužinojau, kad viena didesnių slaptaviečių krito. Joje buvo apie penkiolika žmonių, didesnė dalis ginkluotų. Infekuotieji pritaikė gudrybę, kurios anksčiau nenaudodavo. - žilstelėjęs vyrukas pakėlė pypkę prie lupų ir vėl truktėlėjo, visi kantrai laukė kol jis parūkys, - jie apsimeta paprastais išgyvenusiais ir prašo juos nedelsiant įleisti. Dar kartą pakartosiu, sutemus mes nieko neįsileidžiam į vidų, nesvarbu kas tai būtų ir kuo prisistatytų - mes negalim rizikuoti.

Vienas iš aplink sėdėjusių vyrų, kiek tvirtesnio sudėjimo nei kiti, buvo pasidėjęs pistoletą ant kelių ir rimtu veidu žiūrėjo į žilstelėjusįjį.

- Tiesa sako, - nutraukė minutės tylą jis - tie niekšai maža to, kad velniškai greit regeneruoja, tai dar ir protauti labiau pradėjo, bent jau kai kurie iš jų. Įsileisim vieną tokį - neatsišaudysim, o ką kalbėt apie kelis. Aš jau prisižiūrėjau visko ir gyventi noriu, todėl pas jus ir atėjau. Girdėjau apie šį žilstelėjusį senį, kuris žino kaip išlikti, net juodas kryžius prašė jį prisijungti, bet jis atsisakė.

2 valandos po saulėlydžio, išgyvenusiųjų slaptavietė.

Lauke jau buvo visiškai tamsu, viduje degė pora žvakių, kurios blankia šviesa apšvietė slaptavietę. Tai buvo angaras, kiek toliau vidurio buvo sukrautos lygios dėžės, atstojančios stalą. Iš šonų, žemiausiose vietose buvo padaryti guoliai miegojimui. Aukštas, praplikęs ir akiniuotas vyrukas sėdėjo prie stalo ir snūduriavo. Ant stalo gulėjo pistoletas.

- Neužmik tik, o tai Mokytojas po to tau galvą nuraus, - priėjęs prie jo pasakė bendražygis, kurį visi vadino stačioku - viena laimė, kad naktis trumpėja, dabar jau ne taip kaip ankstyvą pavasarį - nereikia ilgai budėti. Iš viso, įdomu kokia dabar diena?

- Pagal viską - dabar birželis, bet nežinau šimtu procentu... - kiek prasibudinęs vangiai pasakė akiniuotasis, - man butų gerai nusipirkti kokių naujų drabužių, kaip manai ar turguje būtų tinkamų? Žinau, ten kartais "po prekystaliu" galima gauti ir karinės ekipuotės. Paskutinį kartą ten lankydamasis girdėjau, kad naktį SEKTORIUJE galima pamatyt tai, ko nematai dieną - spec. žymėjimu pažymėtos mokslinės įrangos.

- Tai jau tikrai - pamatysi užkrėstąjį, - pašaipiai ištarė stačiokas ir išsišiepė.

- Durniau! -vos nešaukdamas ištarė akiniuotasis, - biologinio tipo mėginiai ir net kai kuri įranga saugumo sumetimais, jei nutrūktų elektros tiekimas, buvo dedama į spec. konteinerius, kurie šviečia tamsoje. Pats tą įrangą išvežiojau po laboratorijos korpusus. Žinai ką kariškiai už tai galėtų duoti? Manau gerai pasivaikščiojęs būčiau ekipiruotas ne prasčiau už juos. - akiniuotasis dabar pats išsišiepė iki ausų ir atsilošė įsivaizduodamas.

- Ech...butų gerai - nieko nebijočiau. - pratarė stačiokas, pritūpdamas šalia stalo, kita ranka graibstydamas kokią dėžę, kad galėtų atsisėsti. - Žinai Semionas turbūt taip ir gavo savo automatą, va dabar koks vaikšto visas svarbus, o aš juk jį ankščiau pažinojau, samanę varydavo ir buvo paprastas žmogėnas, - tęsė stačiokas.

- Dar vienas idiotas tas tavo Semionas, sumokėt reikėjo, kad praleistų per užtvarą, kam jam tas automatas iš viso reikalingas? - pašaipiai paklausė akiniuotasis.

- Ei, tu gi tipo protingas, laborantu dirbai ar kuo ten, - pagaliau radęs kažką panašaus į seną daržovių dėžę, prisėdo šalia akiniuočio. - Žiūrėk ,gal žinai ką planuoja Juodas kryžius, aaa...? Mokytojas nieko nesako, tyli, bet gi su juo taip pat kalbėjosi, aaa...? Žinai? - tyliau ir tyliau šnabždėjo stačiokas.

Akiniuotasis kiek patylėjo, įsiklausė į tylą, ir toliau sėdėjo užgniaužęs kvapą - jokių pašalinių garsų nesigirdėjo.

- Joks aš ne laborantas, už ūkį buvau atsakingas ir tiek, - pagaliau nutraukė tylą akiniuotis ir kiek lengviau atsikvėpė. - planuoja kažką, renka žmones kažkokiam dideliam reikalui.

- O žin... - nebaigdamas klausimo užtilo stačiokas ir vėl įtempė ausis, bandydamas kažką išgirsti. Šalia sėdėjęs akiniuotasis, kilstelėjo nuo savo sėdimos vietos, lyg tai butų padėję jam geriau girdėti.

8 minutės po stačioko ir akiniuotojo dialogo, išgyvenusiųjų slaptavietė.

Už vartų girdėjosi spartus žingsniai, sunkūs batai trynė akmenis į seną asfaltuotą dangą ir sparčiai artėjo prie barikados. Kažkur virš angaro trakštelėjo šaka. Akiniuotasis ir stačiokas stovėjo pakilę šalia stalo ir tyliai įsiklausę kvėpavo.

Pasigirdo tylus beldimas į vieną iš konstrukcijos plokščių. Iš tamsos, nebyliu žingsniu išniro Mokytojas, atrodo taip ir laukęs šio beldimo, be garso žengė arčiau barikadų. Iš už purvais aplipusio palto skverno, jis išsitraukė šratinį šautuvą. Kažkas už barikadų pasibeldė dar kartą - dabar kiek garsiau ir vėl tyla. Iš tamsos išniro apsauginio aprangą vilkintis tvirto sudėjimo vyrukas, laikantis rankoj pistoletą ir linktelėjo dviems pasimetusiems prie stalo.

BUM! Pasigirdo stiprus smūgis į barikadas - matyt spyris iš kojos, konstrukcija sugirgždėjo.

- Kas!? - šuktelėjo iš savo guolio pašokęs jaunuolis. Išsigandusiomis akimis apžvelgė angarą. Šalia jo jau buvo pritūpęs Kolega, pirštu parodė kad tylėtų. Jaunuolis apžvelgė prie barikadų artėjantį siluetą su šratiniu šautuvu, o jam už poros metrų ėjo stambesnis vyrukas su pistoletu. Šalia stalo stovėjo du apmirę žmonės, Kolega išsitraukė iš kišenės žibintuvėlį, ir lėtai pakilo išsitiesdamas visu ūgiu.

- Ei, ar girdi mane? Ei.. tu ten, įleisk mane...greičiau! - kažkieno įžūlus balsas girdėjosi už barikadų, kiek prislopintas, lyg bandydamas kalbėti pašnibždomis. - Ei tu... aš girdėjau tave - įleisk greičiau sakau.

Mokytojas atsisuko ir visus nužvelgė rūsčiu veidu, lyg norėdamas sudrausminti. Tada luktelėjo akimirką ir bakstelėjo pirštu į už jo ėjusį, bei parodė į kitą barikados pusę, tas linktelėjo ir lėtai, be garso nusliūkino į savo poziciją. Nelaukdamas, kol jis užims savo vietą, bakstelėjo į stovinčius kampe ir parodė delnu, kad atsitrauktų toliau. Akiniuotasis čiupo nuo stalo pistoletą ir kaip įmanoma tyliau pradėjo trauktis. Tuo pat metu stačiokas iš kažkur radęs kirvį traukėsi iš paskos. Tada Mokytojas bakstelėjo pirštu į jaunuolio guolį ir parodė delnu, kad tas ateitų. Jaunuolis ieškojo kokio nors daikto, kad galėtų apsiginti, bet apart virtuvinio seno peilio nieko nerado.

- Ei...įleisk mane dabar sakau, jie gali bet kurią minutę ateiti, o tada bus vėlu - balsas vis garsėjo ir įžūlėjo. Staiga dar porą kart trinktelėjo į barikadą, - Greičiau judinkis vyruti, aš girdėjau kad ten esi, greičiau atidaryk.

Žilagalvis kažką aiškino priėjusiam Kolegai į ausį, tas lingavo ir linksėjo. Tada staiga atsitraukė prie stalo. Ieškodamas kažko, žvalgėsi aplink sumestus daiktus.

- Kodėl aš turėčiau tave įleisti? - staiga paklausė Mokytojas, jau nei kiek nesislėpdamas.

- Ei klausyk, tu ką negirdėjai, jie ateina manęs, įsileisk, greičiau judinkis, laikas tirpsta...- kiek nervingai pasakė už barikados esantis.

- Žinok aš viską turiu ir esu ginkluotas, man nieko netrūksta, gal eik savo keliais ir tiek.. - ramiu balsu ištarė žilagalvis, vėl apžvelgė situaciją angare. Jis ištiesė ranką į priekį ir joje stipriai suspaudė kumštį - šmėstelėjo kovinga žilstelėjusio vyruko fizionomija. Visi suprato ką jis turi galvoje.

- Tu ką, ligonis?! - jau dabar išrėkė iš už barikados stovėjęs, - Tu nesupranti ar ką? Jie ateina...ateina manęs, o aš ateisiu pas tave ir tau išlupsiu tavo niekingą liežuvį, supranti? Atidaryk, greičiau!!!

Kolega stovėjo vidury angaro, su buteliu iš kurio kyšojo medžiagos gabalas. Žibalinės lempos dangtelis jau buvo atlapotas. Visi suprato kas bus, jei kas nors prasibraus per barikadas.

- Atidaryk, aš irgi dirbau laboratorijoj supranti? Aš irgi iš ten pabėgau ir bandau išgyventi, kur tavo sumautas žmogiškumas, aaa...? - niekaip nenutilo stovėjęs už barikados. Staiga paėmęs kažką sunkaus, pradėjo talžyti barikadą, nuo kurios lėtai pradėjo kilti dulkės.

- O dabar paklausyk manęs, aš tuoj prakiurdysiu tau galvą ir nebereikės daugiau bandyti išgyventi. - staiga neištvėręs sušuko vyrukas su apsauginio uniforma.

- O tai ten ne vienas? Kiek Jūsų ten? Aaa? Kiek ten jūsų? Neįleisit manęs? Vieno vargšo paklydusio žmogelio. - asmuo pašaipiai riktelėjo atsakymą iš už barikados ir toliau pradėjo talžyt užkardą.

Staiga duslus garsas kelis kart trinktelėjo per angaro viršų ir nuo lubų pasipylė seni nusilupę dažai. Slaptavietės savininkai susižvalgė, supratę kas buvo bandyta padaryti. Kažkas krūmais nuskuodė žemyn ir taip pat ėmė daužyt barikadas. Tarp nuolatinio daužymo girdėjosi, kaip pribėga dar pora sunkių kojų ir atsiremdamos pradeda bandyti barikados tvirtumą. Nuolatinis dundėjimas nenustodamas tesėsi jau minutę ir žilagalvis, greitu žingsniu nuėjo prie Kolegos.

- Dabar! Jei jiems pavyks prasibrauti, taikomės į pati pirmąjį, kai tik jis atsigula, iškarto šaudom į sekantį, - slaptavietės gyventojai greitai susirinko šalia žilagalvio ir sustojo veidais į barikadą. Mokytojas kištelėjo ranką už diržo ir ištraukęs pistoletą, įgrūdo jaunuoliui į rankas, - kad visos kulkos kliudytų užkrėstąjį, net nebandykit prašauti. Kolega, kai į patalpa įeis daugiau nei penki, mesk molotovą, - Mokytojas apžvelgė vyrus, stovinčius jam iš kairės ir dešinės, ir patenkintas nusišypsojo.

Trankymas į barikadą nesiliovė dar kelias akimirkas ir staiga sustojo. Kažkur toli už barikadų girdėjosi žmogaus šauksmas ir pistoleto šūviai, dar vėliau kelios automatų serijos. Girdėjosi, kaip sunkūs batai staigiai apsisuko vietoj ir nuskuodė triukšmo link. Bėgančiųjų žingsniai tolo nuo slaptavietės, o juos lydėjo nežmoniški kovos šauksmai.

- Matyt dar viena slėptuvė krito, - ištarė Mokytojas, lėtai nuleisdamas šratinį šautuvą.

- Nebūtinai, - kiek patylėjęs pasakė akiniuotasis, - automato serijos, nedaug kas sektoriuje turi automatus. Gal Juodieji pradėjo savo kryžiaus žygį.

- Galbūt, rytoj turguje sužinosim, o dabar visi ilsėtis. - Mokytojas padėjo ant stalo šratini šautuvą, o pats atsisėdo ant šalia buvusios dėžės....

 

SCENARIJUS IR REKVIZITAS – MŪŠIO FRONTAS ir MOSQUITOS AIRSOFT TEAM

RENGINIO RĖMĖJAI: Armijai ir civiliams, RED RUBIN bazilikas,

 

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 150.

Žaidimo tipas: 50% LARP, 30% milsim, 20% economy

Komandų užduotys: Išlikimas karantinuotame sektoriuje, siekiant išgyventi ir ištrūkti į laisvąjį pasaulį. Specialiųjų užduočių vykdymas pagal pasirinktą komandos pusę. Komandų užduotys skelbiamos sratas.lt platformoje paskelbtoje registracijoje.

Ginklų greičių standartiniai Mūšio fronto limitai (chronuosime). Žaidėjai, nesilaikantys žaidimo taisyklių, bus drausminami arba šalinami iš žaidimo. Žaidimo organizatoriai pasilieka teisę pašalinti iš žaidimo žaidėjus be atskiro paaiškinimo, kurie atrodo neadekvačiai ir nesilaiko žaidimo taisyklių.


RENGINIO DETALĖS DALYVIAMS:

  • DATA: 2020m. birželio 26-28 dienos*;
  • VIETA: Gulbiniškės [ex SSRS military rocket baze] parkingas WGS koord. 55.022382, 24.242897;
  • KAINA: 40-70Eur

Į kainą įskaičiuota: dalyvio antsiuvas, poligono nuoma, žaidimo rekvizitai ir scenarijus, nuotraukos, maitinimas 4 kartus per renginį, aptarnaujantis personalas, automobilio parkingas, kempingo zona palapinei.

*jeigu valstybinis karantinas bus pratęstas ilgiau, organizatoriai pasilieka teisę keisti renginio datą arba grąžina visus sumokėtus pinigus dalyviui jeigu data yra netinkama.

DIENOS PROGRAMA DALYVIAMS:

  • ŽAIDIMAS prasideda PENKTADIENĮ (06.26) 12:00 ir baigiasi 12:00 SEKMADIENĮ (06.28);
  • REGISTRACIJA PENKTADIENĮ nuo 09:00 - 12:00 (galima atvykti ketvirtadienį vakare suderinus su ORG);
  • ŽAIDIMAS VYKS DVIEM FAZĖMIS: dieninis ir naktinis (tikslias valandas komandoms skelbsime renginio diena);
  • MAITINIMAS: 4 kartus karštas maistas iš RED RUBIN BAZILIKAS gamintas KAMADO BONO kepsninėse.

Dalyvio mokestis su savo įranga 40 Eur mokant internetu iki 2020 04 30 vidurnakčio

Dalyvio mokestis su savo įranga 55 Eur mokant internetu iki 2020 05 31 vidurnakčio; 

Dalyvio mokestis su savo įranga 70 Eur mokant internetu iki 2020 06 24 vidurnakčio;

REGISTRACIJA STABDOMA 2020 06 24 23:59:59 (vietoje apmokėjimo nėra - REGISTRACIJA IŠANKSTINĖ)

MAKSIMALUS DALYVIŲ SKAIČIUS 150.

PINIGAI sumokėti už bilietą nėra grąžinami dalyviui nusprendus nebedalyvauti, tačiau bilietas gali būti perleistas kitam žaidėjui suderinus su organizatoriais 72 valandos iki žaidimo.

Amžiaus CENZAS - N18. Renginys nėra skirtas jaunesniems asmenims. Organizatoriai turi teisę paprašyti dokumento, įrodančio jūsų amžių.

SPECIFINĖS TAISYKLĖS

Teritorija ir jos ribos – žaidimas vyks buvusioje EX SSRS antžeminių balistinių raketų bazėje [WGS: 55.022382, 24.242897]. Tikslus teritorijos žymėjimas ir plotas bus nurodytas renginio dieną, taip pat kiekvienas žaidimo dalyvis gaus žemėlapį.

Saugumas ir šaudymo atstumai - standartiniai Mūšio fronto greičio limitai: https://drive.google.com/file/d/1vmqUHXas88GdyGlsup9jJn9OlY-3YBzk/view?usp=sharing

Pistoletai ir lygiavamzdžiai šratiniai šautuvai iki 110 m/s - 1m., AEG iki 130 m/s – 5m., lengvieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai iki 150 m/s – 15m., sunkieji kulkosvaidžiai ir snaiperiai virš 150 m/s – 30m. Viso žaidimo metu griežtai dėvime akių ir veido apsaugas. Žaidimo dieną organizatorius ginklų galingumus tikrina, bei egzaminuoja žaidėjus pagal žemiau išdėstytas žaidimo taisykles.

Ginklų naudojimas ir gyvų / sužeistų žaidėjų veiksmai žaidime:

Šaudymo rėžimai. Patalpose ir uždaruose angaruose tik pavieniai šūviai, atvirose teritorijose neribojama. Iš pastato vidaus galima atakuoti tik pavieniais šūviais iškišus 1/3 ginklo per langą ar kt. ertmę.

Nukovimas. Bet koks pataikymas į bet kurią kūno dalį skaitomas pataikymu ir mirtinu (išskyrus žaidimo spec. personažus). Pataikymą būtina identifikuoti garsu ir iškelti ranką. Jeigu pataikoma į ginklą - jis laikomas sugadintas, žaidimas tęsiamas tik tokiu atveju, jeigu turite antrą ginklą (pistoletą, peilį ar kitą ginklą,- granatos nelaikomos ginklu), kitokiu atveju žaidėjas laikomas žuvęs ir vadovaujasi mediko taisykle arba keliauja į savo komandos respawn'ą – bazę / kapines. Mirtis nuo granatos ar atotampos panaikina galimybę būti pagydytam ir žaidėjas iškarto keliauja į savo komandos respawn'ą – bazę / kapines.

Mediko taisyklė. Tai papildomos gyvybės turėjimas žaidime, kai esi nukautas. Identifikavus kontaktą sužeistasis pagalbos privalo laukti 10minučių išskyrus atvejus kada mirštama nuo granatos ar atotampos. Gydymui naudojamas organizatoriaus išduotas spec. bintas. Bintą reikia užvynioti ant rankos arba kojos visu ilgiu, tą gali padaryti pats arba kitas žaidėjas, nukautasis negali trauktis iš vietos, kurioje į jį pataikė (išimtis 2 metrų spindulys jeigu žaidėjas maišosi normaliai žaidimo eigai) - jį iš tos zonos patraukti gali tik kitas žaidėjas, liesdamas ranka (imituojant sužeistojo vilkimą). Sužeistasis gali būti pribaigtas peiliu. Praėjus 10 minučių žaidėjas turintis savo bintą gali pats pasigydyti ir tęsti žaidimą iki sekančio pataikymo. Antrą kartą įvykus kontaktui žaidimas baigiamas ir  žaidėjas keliaujama į savo komandos respawn'ą – bazę / kapines. Gydymo priemones išduoda organizatoriai arba jos gaunamos atlikus specialius quest‘us. Bintus gali nuklijuoti tik humanitarinės pagalbos medikai arba komandos vadas (WA, EC, BC bazėje arba PIRKLYS turguje). Miręs žaidėjas bazėje arba kapinėse praleidžia 60 minučių jeigu NPC nenurodo kitaip.

Atsitiktinis ir netikėtas kontaktas. Abejotiname šaudymo atstume rekomenduojama naudoti žodinį įspėjimą „nušautas“, kad būtų išvengta sužalojimų. Netikėtai užkluptas žaidėjas arčiau nei leistinas saugus šūvio atstumas laikomas nukautu ir sąžiningai pasiduoda bei šaukiasi mediko arba keliauja į savo komandos bazę. Taisyklė pistoletas vs. automatas galioja t.y. pistoletas šauna į automatą jeigu išlaikomas saugus 1m atstumas. Jeigu kontaktas vyksta "vamzdis į vamzdį" ir ginklas laikomas žaidėjo rankose neatitinka saugaus ugnies atstumo, žaidėjas didina atstumą arba naudoja šaltą ginklą (peilį, kirvuką, kardą). Svaidyti šaltuosius ginklus griežtai draudžiama.

Rikošetai. Viso žaidimo metu bet koks rikošetas į bet kurią kūno vietą ar ginklą skaitosi kaip įprastas pataikymas. Jeigu nesate tikri ar į jus pataikė, bet pajautėte kontaktą - prisipažįstate mirę ir vadovaujatės mediko taisykle arba keliaujate į savo komandos bazę / kapines.

Akla ugnis. Draudžiama atakuoti iš už kampo ar kitos slėptuvės kuriuose išlenda tik vamzdis, bet nesimato kūno. Rekomenduojama išlįsti 1/3 kūno dalimi norint šaudyti. Būtina visada matyti taikinį norint šaudyti. Draudžiama šaudyti pro mažas angas, kurios yra mažesnės nei suaugusio žmogaus ranka nuo riešo iki alkūnės imtinai. Ranka turi tilpti tiek horizontaliai, tiek vertikaliai.

Draugiška ugnis. Tos pačios komandos draugo pataikymas skaitomas mirtinu ir žaidėjas vadovaujasi mediko taisykle ir šaukiasi pagalbos arba keliauja į savo komandos respawn'ą – bazę / kapines.

Konfliktinės situacijos ir jų sprendimas. Jeigu šovus į priešininką, nėra aišku ar pataikyta, tai reiškia, jog nepataikėte, nebent akivaizdu ir priešininkas iškelia ranką, ar kitaip tai parodo (HIT). Jeigu po kontakto nejaučiama ar į tave pataikė, bet kyla abejonių ar ginčų tarp abiejų pusių, reiškia abu žaidėjai yra žuvę, nesiginčijame ir netrukdome kitiems žaidėjams. Žaidėjai piktybiškai neprisipažįstantys bus įspėjami ir šalinami iš žaidimo, o kitą kartą nepriimami žaisti. Visos konfliktinės situacijos perduodamos organizatoriams ir sprendžiamos čia ir dabar, po žaidimo nepagrįsti kaltinimai ir pastabos nevertinami. Žaidimą stebės ir jame dalyvaus slapti sratas.lt bendruomenės maršalai ir sub-organizatoriai, bei fiksuos visus pažeidimus. Visi užfiksuoti nusižengimai po žaidimo bus įrašomi žaidėjams į sratas.lt profilius. Žaidimo metu, kai kurie žaidėjai su spec. žymėjimu turės padidintą atsparumą šūviams. Tokie žaidėjai bus specialiai žymėti, todėl šaudant būtina įsitikinti į ką šaudote (ar tai paprastas žaidėjas ar spec. personažas).

Nukauto žaidėjo veiksmai:

Sužeistas žaidėjas. Privalo balsu duoti ženklą ir iškelti ranką, kad yra pašautas. Toks žaidėjas pasižymėjęs oranžine liemene stovi vietoje 10minučių, gali šauktis mediko balsu ir radijo ryšiu. Negali naudoti ginklų ir užduočių elementų ar kitaip pilnavertiškai dalyvauti žaidime. Negali pasakoti žaidybinių detalių ir informacijos gyviems žaidėjams žaidime ir komandai radijo ryšiu. Po 10minučių sužeistas žaidėjas gydo save bintu jeigu tokį turi, jeigu ne - nukraujuoja ir yra laikomas mirusiu, bei keliauja į savo komandos respawn'ą - bazę.

Žuvęs žaidėjas.  Nukraujavęs (po 10minučių) ir nepagydytas ar sprogęs žaidėjas privalo apsirengti ryškią ORANŽINĘ liemenę ir keliauti tiesiai į savo komandos respawn'ą - bazę. Išėjimas iš komandos respawn'o - bazės, tik po spec. gydymo ir su vado leidimu. Leidžiama pasitraukti iš nukovimo vietos ar keliaujamo maršruto 2 metru spinduliu tik tada, jeigu žaidėjas atsiduria kryžminėje ugnyje ir trukdo tolimesnei žaidimo eigai. Mirusiems laisvai vaikščioti  po poligoną bei stebėti žaidimo eigą draudžiama. Kai kurios bazės tam tikru metu, gali atsisakyti priiminėti sužeistuosius ar mirusius dėl savo saugumo. Gali būti atliekami specialūs testai ar patikrinimai. Kapinės (bus pažymėta žemėlapyje) mirusiuosius įsileis visas 48 žaidimo valandas.

Paėmimas į nelaisvę ir tardymas. Į nelaisvę paimti gali tik rytų korporacija, vakarų aliansas ir juodasis kryžius. Tardyti gali tik tardytojas arba vadas (spec. dedikuotas žaidėjas su spec žymėjimu). Sužeistas žaidėjas privalo būti pagydomas užvyniojant organizatorių išduotą spec. žymėtą bintą. Toks žaidėjas kartu su palyda keliauja į tardymo zoną (komandos bazę). Ten gali būti laikomas iki 30minučių (pats žaidėjas paimtas į nelaisvę turi skaičiuoti laiką). Tardytojas raštu užduoda 2 klausimus į kuriuos abu žaidėjas atsako (vieną atsako teisingai nemeluodamas, o į kitą savo nuožiūra). Tardytojo reikalas tinkamai suprasti ir identifikuoti pateiktą informaciją. Tardytojas sprendžia ar tardomąjį paleisti gyvą ar ne. Į žodinius klausimus žaidėjas gali neatsakinėti arba sakyti ne tiesą.

Lootinimas arba apieškojimas. Kiekvienas žaidėjas savo ekipuotėje identifikuoja vietą, kurioje bus laikomi žaidybiniai elementai. Draudžiama žaidybinius in game daiktus skirstyti ir slėpti po kelias skirtingas vietas ekipuotėje. Sužeistas žaidėjas gali pasirinkti atiduoti visus lootinamus in game daiktus pats, arba būti fiziškai apieškomas su galimybę pasilikti nerastus in game daiktus. In game daiktai: pinigai (atimama tik pusė sumos), amunicija, granatos, gydymo priemonės, questų daiktai pažymėti raidele (Q). QUEST daiktai mirus išmetami artimiausioje pakelėje, kitus daiktus žaidėjas pasilieka.

Grįžimas į savo komandos respawn'ą. Griežtai draudžiama pasakoti būrio draugams apie priešininkų pozicijas ir judėjimus esant nukautam. Mirę ar mediko besišaukiantys žaidėjai taip pat nereaguoja į gyvų žaidėjų klausimus ir laukdami mediko arba keliaudami į savo komandos respawn'ą juos ignoruoja. Mirus draudžiama laisvai vaikščioti ir stebėti priešų pozicijas prisidengiant liemene. 

Specialiosios įrangos naudojimas ir amunicija:

Amunicija ir jos pildymas. WA, EC ir JK kariškiai naudoja savo standartinę amuniciją. Ribojimas dėtuvėmis. Žymima lipdukais, kuriuos išduoda organizatorius arba jie gaunami atlikus spec. questus. Civilių frakcija žaidimą pradeda tik su 1 kl. ginklu, o BBS gauna iš organizatorių. Žymėti 0,25g bb's. Kariškiams amunicijos pildymas leidžiamas tik bazėse - respawn'uose. Civiliams galima pildytis bet kurioje vietoje savo nuožiūra. Civiliams bet koks savo atsivežtos amunicijos naudojimas ir pildymas žaidimo metu griežtai draudžiamas. spec. amunicijos poreikių turintys žaidėjai, jos naudojimą privalo susiderinti prieš žaidimą (snaiperiai ir kulkosvaidžiai).

Granatos. Airsoft imitacinės granatos žaidime gaunamos iš questų arba išduodamos organizatorių. Savadarbių granatų atsivežti ir naudoti negalima. Atviroje teritorijoje arba didelėje patalpoje (didesnėje nei 50kv.m.) - 5 metrų spinduliu visi žaidėjai laikomi žuvę ir keliauja į savo komandos respawn'ą (nuo granatos žuvęs žaidėjas neturi galimybės būti pagydytas). Mažuose kambariuose, ar nedidelėse patalpose - visi žaidėjai laikomi žuvę. Slėptis galima tik už kolonų ar kambario sienos pertvarų. Jokie daiktai rasti pastato viduje (durys, faneros lakštai ar pan. nelaikomi priedanga). Renginio metu galima naudoti tik pramonines dūmines granatas (žaidėjai atsiveža patys).

Skydai. Skydus gali naudoti tik tam tikros frakcijos kurioms įrangą išduoda organizatorius - teritorijose rastos įvairios lentos, durys ar kartono gabalai yra netinkami ir nelaikomi priedanga ar skydu. Skydininkas - žaidėjas nešantis skydą nėra nemirtingas ir vadovaujasi standartinėmis nukovimo taisyklėmis. Išimtis granata sprogusi prieš skydą. Norint nukauti skydą, granatą reikia užmesti už skydo. Komandoms kurioms nepriklauso turėti skydą draudžiama jį perimti iš kitų žaidėjų. Skydininkas gali naudotis tik pistoletu išlaikant saugų atstumą.

Radijo ryšys. Radijo ryšio naudojimas yra leidžiamas ir kanalus nustato organizatorius (priešininkų komandos klausymasis yra draudžiamas). Specialiai trukdyti radijo ryšį griežtai draudžiama.

Transportas:

Žaidimo metu, gali būti naudojamas karinis ar simuliacinis transportas specialioms užduotims vykdyti. Šaudymas į žaidybinį transportą yra draudžiamas. Transporto stabdymas galima tik fiziškai užtvėrus kelią nepravažiuojama kliūtimi (rąstu ar šlakbaumu). Žaidėjas išlipęs iš transporto turi 15 sekundžių SAFETIME užimti priedangą. Laiką skaičiuoja pats žaidėjas ir oponentas.

Saugumas ir elgesys žaidimo metu ir komandų bazėse, bei respawn’uose:

Laisvi pasišaudymai. Respawn'e arba bazėje laisvi pasišaudymai į pastatų langus, sienas, ar medžius yra griežtai draudžiami, dėl žaidėjų ir organizatorių saugumo. Veido, ypač akių apsaugas privaloma dėvėti iki žaidimo galo, nenusiimant jų net bazėje. Žaidėjai norintys miegoti ilgiau nei 4 valandas keliauja į CAMPING ZONĄ prieš tai pranešdami savo komandos vadui, kad laikinai palieka žaidimą. Žaidimo metu esant poreikiui galima snausti komandos bazėje su pilna veido apsauga.

Ginklų chronavimas (galios tikrinimas). Organizatoriai turi teisę chronuoti žaidėjų ginklus prieš žaidimą ir žaidimo metu, be papildomo įspėjimo. Ginklai, neatitinkantys reikalavimų, paliekami REGISTRATŪROJE iki žaidimo galo ir grąžinami žaidėjui tik išvykstant. Į chronavimo zoną žaidėjas atsineša savo ginklo dėtuvę (real ir mid cap). Bunkerinę dėtuvę žaidime naudoti draudžiama.

Maklaudas arba Čakas Norisas (sukčiaujantys žaidėjai). Tai kenkėjas, nesilaikantis anksčiau išvardytų taisyklių, kuris - kambaryje sprogus granatai arba akivaizdžiai nukautas ginklu to nepripažįsta, nesilaiko saugių atstumų, specialiai besielgiantis, taip, kad gadintų šratasvydžio įvaizdį ir misijų eigą visiems žaidėjams. Apie tokį asmenį PRIVALOMA informuoti organizatorius. Akivaizdžiai įrodžius „maklaudavimą“, toks asmuo neteks galimybės dalyvauti nei viename Mūšio fronto renginyje vykstančiame Lietuvoje ir bus paviešintas sratas.lt platformoje.

PUSĖS

Laboratorijos darbuotojai ir civiliai - LDC (45%)

Registracija uždaryta

Dumšiškės miesto geventojai niekada neįtarė apie kažkokią slaptą laboratorija rytų pasienyje. Nutikus nelaimei, didžioji dalis galvojo, kad sprogo biologinių tyrimų mokslinis centras ir situacija nėra kritinė. Po vakarų išplatinto pranešimo kai kurie gyventojai net puolė padėti nuo sprogimo nukentėjusiems ir sužeistiems darbuotojams. Tačiau pamatę paniką ir iš miesto sprunkančius mokslininkus pradėjo abejoti avarijos priežastimis ir tai ką visiems pasakoja Vakarų Aliansas. Pradėjo aiškėti tikrosios aplinkybės, tačiau vakarai jau buvo uždarę visas sienas, o rytai pradėją mobilizaciją ir perimetro apsaugą. Geriausia kas liko gyventojams, tai susirasti saugią vietą ir pasirūpinti savo, bei artimųjų saugumu kol be panikos pavyks užmegsti ryšį su rytais ar vakarais. Miestelio centre veikiantis privatus turgus, priklausantis baronui Del Fuego, dienos metu tapo visų gyventojų susirinkimo vieta. Čia pakankamai saugu ir yra maisto. Turgaus savininkas ir jo apsauginiai rūpinasi gyventojų poreikiais, tačiau bet ko į turgų neįleidžia ir naktį turgų uždaro. Dėl reikiamų maisto produktų galima stoti į eilę arba bandyti perpirkti iš kitų miesto gyventojų. Prekyba čia klesti, kaip manoma, ne tik maisto. Pasistengus galima gauti nuo medikamentų iki ginklo... Gyventojai pradeda grupuotis pagal vienokius ar kitokius interesus ir stengiasi išlikti. Pagrindinis gyventojų tikslas išlikti sektoriuje ir pelnius rytų ar vakarų palankumą išsigelbėti. Prasideda kova už išlikimą.
 
Aprangos kodas - miksuotas kamo (žaidėjas pasirenka kamo aprangos dalį t.y. viršus arba apačia). Civiliams rekomenduojamos medicininės kaukės dėl ramesnių santykių sektoriuje. Taip pat, civiliai žaidimą pradeda su pistoletu arba lygiavamzdžiu šratiniu šautuvu. Žaidimo metu bus galima gauti leidimus rimtesniems ginklams (žaidėjas registracijos metu turi praeiti ginklo patikra ir saugiau jį pasidėti iki kol / ar gaus leidimą jį naudoti). CIVILIAMS draudžiamas pilnas CAMO, taip pat MARPAT arba URBAN CAMO nepilna apranga.

Infekuotieji - INF (5%) (FRAKCIJA PILNAI SUFORMUOTA)

Registracija uždaryta

Dalis laboratorijos personalo, kurie avarijos metu turėjo tiesioginį kontaktą su virusu. Virusas kiekviename organizme reaguoja skirtingai, atrinkdamas ir pražudydamas silpniausius ir apsaugodamas, bei suteikdamas antgamtinių galimybių stipriesiems. Didžioji problemos dalis - viruso noras išlikti visiškai pakeičia individo mąstymą dienos metu. Jis gudresnis nei įprastas žmogus. Sugeba puikiai slėptis ir neišsiduoti, tačiau artėjant vakarui pradeda prarasti kontrolę. Visi infekuotieji turi savo landynę, kurią būtų galima pavadinti baze ar kažkuo panašaus. Čia jų regeneracinės savybės sustiprėja. Infekuotieji gali lengvai apkrėsti kitus individus, kurie nesisaugo ir nedėvi veido kaukių. Deja, didžioji dalis infekuotų neišgyvena pirmosios nakties arba transformacijos, tačiau iki pirmosios transformacijos individai dažniausiai gali būti pagydyti. Originalais arba grynakraujais save vadinantys stiprieji, kuriuos virusas pasirinko kaip pagrindinius nešiotojus, po pirmosios transformacijos negali būti išgydyti. Tikslas - užkrėsti kuo daugiau sektoriaus gyventojų ir sukurti kariuomenę, kurios užtektų prasibrauti pro rytų ar vakarų saugomą užtvarą ir ištrūkti į laisvąjį pasaulį.


Aprangos kodas - miksuotas kamo dienos metu, toks pats kaip ir civilių (žaidėjas pasirenka kamo aprangos dalį t.y. viršus arba apačia). Nakties metu užkrėstieji drąstiškai mutuoja ir pakeičia savo išvaizdą taip, kad juos tikrai lengva atpažinti.

SUINTERESUOTUS ASMENIS PRAŠOME KREIPTIS Į ORGANIZATORIUS. 

Juodasis kryžius - JK (10%) (FRAKCIJA PILNAI SUFORMUOTA)

Registracija uždaryta

Nutikus slaptos laboratorijos avarijai ir įvykus darbuotojų evakuacijai į žemės paviršių, pirmieji į Vakarų Alianso pagalbos prašymą sureagavo keli drąsiausi laboratorijos mokslininkai, laboratoriją saugojusi kariuomenė ir keletas paprastų darbuotojų. Likę gyvi ir supratę, kad nei vakarai nei rytai jų neišleis per sieną gyvų, jie pasišventė svarbiausiai misijai - sunaikinti virusą. Grupuotės smegenys - vyr. profesorius, o smogiamoji jėga - kariškiai. Suprasdami, kad tiek vakarams, tiek rytams virusas būtinas vieniems ar kitiems tikslams, ši grupuotė nesileidžia į bendradarbiavimą su kariškiais, nebent tai gyvybės ar mirties klausimas. Nuolatos valo sektorių nuo užkrėstųjų ir padeda sektoriuje karantinuotiems gyventojams. Tikslas - sunaikinti viruso DNR. Turi specialią laboratoriją tirti užkrėstuosius ir analizuoti viruso mėginius. Jeigu sektoriuje kas nors supranta apie virusą ir apie tai kaip jis veikia, tai - Juodasis Kryžius! 

Aprangos kodas - MARPAT woodland. Ant riešų riši juodas skiriamasias skareles su kryžiaus ženklu. Draudžiamas bet koks kitas CAMO ir dažyti veidai.

Rytų korporacija - RC (20%) (FRAKCIJA PILNAI SUFORMUOTA)

Registracija uždaryta

Klęstint XXI a. monopoliui, rytų pasaulio pusrutulyje keletas super valstybių sudarė ekonominę sąjungą, kurią pavadino Rytų Korporacija. Korporacijos valdybą sudaro didžiausių įmonių direktoriai. Čia bujoja kapitalizmas - viską valdo pinigai. Visi įstatymai nupirkti, o paprasti žmonės čia žemiausia grandis. Daugelis priversti gyventi ten kur dirba - fabrikuose. Visos problemos sprendžiamos pinigais ir kyšiais. Korporacijos kariuomenė - elitiniai samdiniai, už pinigus galintys nudėti ir draugą. Rytų korporacija jau kelis dešimtmečius nesutaria su Vakarų Aliansu dėl lygių žmogaus teisių, kišimosi į užsienio šalių reikalus ir teritorijų pasidalinimo. Aliansas nuolatos kišasi į Rytų Korporacijos veiksmus, todėl pusės neoficialiai kariauja. Po biologinio ginklo laboratorijos avarijos, situacija dar labiau paaštrėjo, nes rytai sužino apie slaptą vakarų laboratoriją jų pasienyje. Nors oficialiai vakarai ir rytai niekada nekariavo, tačiau tarp pusių nuolatos verda povandeninės srovės. Po avarijos, rytai nepatikėjo vakarų prapoganda ir mobilizavo visas samdinių pajėgas tam, kad surastų ir susintetintu įtariamą virusą. Tikslas - gauti viruso pavyzdžius bet kokia kaina. Jo vertė juodojoje rinkoje kas dieną auga.


Aprangos kodas - tamsių spalvų CAMO (flectarn, woodland ir pan). Leidžiamos kepurės su snapeliu ir panamos pagal aprangą. Veidas žymėtas dviem juodais dryžiais ant kiekvieno skruosto. Draudžiami šalmai, MARPAT arba URBAN CAMO ir šviesus CAMO.

Vakarų aliansas - VA (20%)

Registracija uždaryta

Išsilavinusiųjų žemė arba XXI a. vakarai. Čia žmogaus teisės ir lygybė labiausiai vertinami dalykai, o šeima didžiausia vertybė. Aliansas gyvuoja jau daugiau nei 200 metų, o jam vadovauja 24 diplomatų taryba, kuri drauge priima sprendimus. Alianse tarnauja atrinkti elitinių pajėgų kariškiai. Tarnauti savo šaliai - geriausia kas gali nutikti. Ginti žmones ir stengtis dėl visų gerovės - pareiga. Būtent dėl šių savybių Vakarų Aliansas turi tiek pat draugų, kiek ir priešų. Rytai jau nuo seno žaidžia ekonominį karą su vakarais, reguliuodami muitus ir kitus mokesčius. Vakarai visas konfliktines situacijas sprendžia diplomatiniais būdas ir šalimais rytų pasienio slaptoje laboratorijoje kuria biologinį ginklą extra atvejui. Netikėtai įvykus avarijai ir gavus pirmąjį pagalbos signalą iš laboratoriją palikusio personalo, vakarai izoliuoja savo pasienį ir paleidžia prapogandą į rytus, kad sprogo biologinių tyrimų mokslinis centras. Rytų korporacija savo nuožiūra taip pat karantinuoja teritoriją ir užtveria sieną, išsiųsdami savo kariuomenę išsiaiškinti situacijos. Vakarų aliansas mobilizuoja visą kariuomenę pasienio punkte. Suprasdami situacijos rimtumą, vakarai suinteresuoti surasti savus sektoriuje arba susivienyti su karantinuotais gyventojais. Pagrindis tikslas - neišsidavus ir visiškai slaptai gauti viruso mėginius ir sukurti vakciną, jeigu virusas išplistų ar būtų išplatintas.


Aprangos kodas - šviesių atspalvių CAMO (multicamo ir pan.). Dėvi šalmus arba kepures su snapeliu pagal aprangą. Draudžiamas veido dažymas, MARPAT arba URBAN CAMO ir tamsus CAMO.